Terms & Conditions  (under construction)

Overeenkomsten met Hygiene Sense BV zijn onderworpen aan de navolgende Algemene Voorwaarden die als zodanig gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel in Apeldoorn onder KvK-inschrijfnummer 08194988.

Artikel 1. Algemeen

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten ongeacht of dit inkoop-/verkoopovereenkomsten zijn danwel overeenkomsten tot het verrichten van diensten en ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing door onze contractspartij naar eigen of andere leveringsvoorwaarden.
2. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden.
3.In geval enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1.Aanbiedingen zijn voor wat betreft prijzen, levertijd, modellen en uitvoering alsmede voor wat betreft de omvang van de aangeboden dienstverlening vrijblijvend. Wij kunnen de aanbiedingen steeds herroepen, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat het aanbod onherroepelijk is.
2.Een overeenkomst komt eerst tot stand doordat wij een order schriftelijk bevestigen.
3.Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder begrepen de annulering daarvan, gelden slechts indien en voorzover zij door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.


Artikel 3. Prijzen

1.De door partijen overeengekomen prijzen zijn richtprijzen gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren, exclusief omzet- en andere belastingen en heffingen. Wij behouden ons het recht voor om voor prijswijzigingen die kunnen ontstaan ten gevolge van koerswijzigingen, vrachtkosten, premies e.d. opgetreden tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst en de eindfacturering, onze contractspartij te debiteren of te crediteren, met dien verstande dat wij de eerste 3% van de opgetreden verschillen buiten beschouwing zullen laten.

Artikel 4. Levertijden

1.Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.De opgegeven levertijd wordt in elk geval verlengd met de duur van de vertraging voorzover die ontstaat doordat onze contractspartij onvoldoende medewerking verleent aan de uitvoering van de overeenkomst.
3.Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting van onze contractspartij de verkochte zaken af te nemen c.q. ons onze diensten te laten verrichten onverlet met dien verstande, dat na de schriftelijke ingebrekestelling door onze contractspartij, wij gedurende 15 werkdagen na de ontvangst hiervan alsnog in de gelegenheid worden gesteld de gesloten overeenkomst na te komen.
Mochten wij binnen de voormelde termijn, om welke reden dan ook, niet tot nakoming overgaan, dan wordt de gesloten overeenkomst als ontbonden beschouwd.
4.Onze contractspartij is in geen geval gerechtigd aanspraak te maken op vergoeding van enige schade die het gevolg is van overschrijding van de levertijd en de eventueel daarop gebaseerde ontbinding.

Artikel 5. Risico en eigendomsovergang

1.Aflevering geschiedt voor rekening en risico van de contractspartij. Aflevering geschiedt door toezending van de bestelde producten aan het door de contractspartij opgegeven adres. Het risico van de producten komt voor rekening van de contractspartij vanaf het moment dat deze producten ons bedrijfspand hebben verlaten.
2.Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zorgen wij voor verpakking, vervoer en verzekering van de bestelde producten.
3.De eigendom van alle door ons aan onze contractspartij verkochte zaken blijft bij ons zolang deze contractspartij onze vordering uit hoofde van deze of gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang onze contractspartij de vorderingen uit hoofde van de verrichte en nog te verrichten werkzaamheden c.q. verleende diensten en nog te verlenen diensten uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang onze contractspartij onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door onze contractspartij van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
4.In geval onze contractspartij enige verplichting jegens ons uit enige met ons gesloten overeenkomst niet nakomt, zijn wij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd ons recht op schadevergoeding, tenzij wij de voorkeur geven aan nakoming van de overeenkomst.
5.
De contractspartij is verplicht om medewerking te verlenen aan het terugnemen van de geleverde zaken, waartoe onze contractspartij ons onherroepelijk machtigt de bij hem of voor hem in gebruik zijnde ruimten te (laten) betreden.

Artikel 6. Betaling

1.Betaling van de door ons verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of compensatie hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze bepaling geldt eveneens in geval zaken of bestellingen op afroep of in gedeelten worden geleverd en van elke (deel)levering een factuur wordt gezonden.
2.Indien onze contractspartij een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is onze contractspartij door het enkele verloop van die termijn in gebreke en in verzuim wat tot gevolg heeft dat ook alle niet vervallen facturen terstond opeisbaar zijn.
3.Bovendien hebben wij in geval van niet of niet tijdige betaling het recht vanaf de vervaldatum een rente in rekening te brengen van 1% per maand of gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
4.Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, die door ons moeten worden gemaakt om tot incasso van de door onze contractspartij aan ons verschuldigde bedragen te geraken, komen voor rekening van onze contractspartij. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00.

Artikel 7. Opschorting en zekerheid

1.Te allen tijde zijn wij gerechtigd om, zulks in afwijking van het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, in voorkomende gevallen ter beoordeling van ons van onze contractspartij te verlangen dat hij vooruitbetaalt of naar ons genoegen zekerheid stelt. Indien de contractspartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet naar behoren of niet tijdig nakomt, worden al onze verplichtingen uit welke naam of uit welke hoofde ook, jegens de contractspartij aangegaan, opgeschort tot de desbetreffende verplichtingen alsnog volledig door de wederpartij zijn nagekomen.
2.Wij zijn gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten zolang onze contractspartij de door ons gezonden facturen niet binnen de gestelde termijnen heeft betaald danwel aan ons verlangen om vooruit te betalen c.q. zekerheid te stellen niet heeft voldaan, onverminderd diens gehoudenheid om de schadevergoeding te voldoen en onverminderd onze overige rechten.

Artikel 8. Overmacht

1.Indien wij tekort schieten in de nakoming van onze verplichtingen jegens een contractspartij kan dit ons niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van een omstandigheid die wij redelijkerwijs niet hebben kunnen voorzien danwel een omstandigheid die buiten onze invloedssfeer ligt.
2.In een dergelijk geval van overmacht zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten zolang de overmacht voortduurt danwel de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht zijn wij nimmer tot schadevergoeding verplicht.
3.Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: oorlog, oproer, molest, natuurrampen, stremming van de aanvoer, uitval van machines en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, brand, stakingen of andere werkonderbrekingen en het geval dat leveranciers van ons in gebreke blijven bij de aflevering.

Artikel 9. Reclame

1.Indien de contractspartij van mening is dat de geleverde producten niet voldoen aan hetgeen terzake was overeengekomen, dient die contractspartij ons schriftelijk op de hoogte te stellen van de ondeugdelijkheid van de geleverde producten binnen tien dagen na de datum van ontvangst van de producten, een en ander op straffe van verval van rechten tot vordering van nakoming, ontbinding, vernietiging en/of schadevergoeding. Tenzij onze contractspartij anders kan aantonen, worden de geleverde producten geacht te zijn ontvangen uiterlijk op de dag volgend op die van verzending van de producten.
2.Mochten de afgeleverde producten niet voldoen aan hetgeen was overeengekomen, dan zullen wij, ofwel de geleverde producten - na ontvangst door ons van de oorspronkelijk geleverde producten in originele staat en in de originele verpakking – vervangen door gelijkwaardige nieuwe producten ofwel, zulks ter keuze van ons, een schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten exclusief BTW. Wij zijn niet gehouden tot enige andere verplichting dan in dit artikel omschreven. De ondeugdelijkheid van de geleverde producten kan nimmer, ook niet wanneer dit ingevolge dit artikel tijdig ter kennis van ons is gebracht, aanleiding geven aan de contractspartij tot opschorting van de betaling van eerdere leveringen of van nog uit te voeren leveringen danwel tot annulering of ontbinding van de overeenkomst door de contractspartij.

Artikel 10. Garantie

1.Op door ons geleverde zaken wordt een garantie van drie maanden gegeven, tenzij de leverancier van wie wij zelf de doorverkochte zaken betrokken hebben een langere garantietermijn hanteert. Indien er een afwijkende garantietermijn of afwijkende garantievoorwaarden worden overeengekomen, dient zulks schriftelijk te geschieden.
2.De inhoud en de uitvoering van onze garantie gaat nimmer verder dan de garantie die wij van onze leverancier ontvangen.
3.Indien binnen de garantieperiode een defect optreedt danwel een afkeuring volgt bij de ingangscontrole, dient onze contractspartij ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen onder opgave van de geconstateerde tekortkomingen. Wij zullen binnen tien werkdagen na ontvangst van bovenbedoelde schriftelijke mededeling onze contractspartij ons standpunt ten aanzien van diens beroep op garantie en de afwikkeling daarvan bekend maken.
4.Onze contractspartij kan nimmer een beroep doen op garantie indien deze gedurende de garantietermijn technische veranderingen in onderdelen of uitrustingstukken van de geleverde zaken heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden, die direct of indirect verband houden met datgene waarop een beroep op garantie wordt gedaan.
5.Onze contractspartij is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en rente die voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk zijn.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1.Wij zijn slechts aansprakelijk voor schade geleden door de contractspartij welke aan onze opzet of grove schuld te wijten is.
2.Wij zijn, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden, slechts aansprakelijk voor de door de contractspartij geleden schade, indien en voorzover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door onze aansprakelijkheidsverzekering. Indien wij in dat geval gehouden zijn de schade aan de contractspartij te vergoeden, zal deze vergoeding nimmer meer bedragen dan het bedrag van de door de verzekeraar aan ons gedane uitkering te vermeerderen met het door ons verschuldigde eigen risico, zulks per gebeurtenis.
3.Wij hebben evenwel het recht, zulks ter keuze van ons, in een zodanig geval van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid, om soortgelijke zaken kosteloos opnieuw te leveren in plaats van het betalen van schadevergoeding.
4.Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar welke niet is beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met de tijdige nakoming van de overeenkomst, waaronder de levertijden.
5.Indien wij aansprakelijk worden geacht voor schade die de contractspartij heeft geleden, is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot het bedrag van de voor die levering bedongen prijs (exclusief BTW) waarvoor wij een factuur aan de contractspartij hebben gezonden.
6.Iedere rechtsvordering van de contractspartij jegens ons, voortvloeiend uit een (al dan niet toerekenbare) tekortkoming of onrechtmatige daad van ons jegens de contractspartij of uit welke andere hoofde dan ook, vervalt door verloop van twaalf maanden nadat de contractspartij terzake voor het eerst bij ons heeft gereclameerd.


Artikel 12. Ontbinding

1.De bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst komt een der partijen slechts toe nadat de andere partij eerst schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij een termijn van vijftien dagen is gegeven voor een correcte nakoming van hetgeen waartoe de gesloten overeenkomst verplicht.
2.Indien wij op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties in verband met de uitvoering van de overeenkomst hebben verricht, dan zal ten aanzien van die reeds verrichte prestaties geen ongedaanmakingsverplichting gelden, tenzij onze contractspartij bewijst dat wij ook ten aanzien van die prestaties in verzuim zijn.
3.In geval wij toestemming hebben verleend verkochte zaken te retourneren dient onze contractspartij er zorg voor te dragen, dat het door ons verstrekte RMA-nummer op alle bijgaande documenten en op de verpakking vermeld staat, bij gebreke waarvan wij de zaken niet in ontvangst zullen nemen. Wij accepteren alleen retourzendingen in de originele verpakking.
4.Indien de contractspartij een overeenkomst wenst te annuleren en wij met een annulering instemmen, is de contractspartij terzake schadevergoeding aan ons een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan de tot op dat moment gemaakte kosten vermeerderd met 15% van de overeengekomen prijs.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

1.Op alle aanbiedingen/opdrachten/overeenkomsten en overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen/opdrachten/overeenkomsten en overige verbintenissen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, en welk
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om in onderling overleg het geschil middels arbitrage of mediation af te wikkelen.
e niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om in onderling overleg het geschil middels arbitrage of mediation af te wikkelen.

Artikel 14. Slotbepalingen

1.Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het door ons aangekondigde tijdstip. Wij zullen de wijzigingen zo spoedig mogelijk aan de contractspartij mededelen.
2.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.

Schalkhaar, mei 2009